Hradiště Vlastislav

Nedaleko hradu Skalka, v místě Na šancích, se nacházejí zbytky starého slovanského hradiště, jež mělo vojenský charakter a zaniklo násilně. Dle pověstí šlo o sídlo bájného knížete Lučanů Vlastislava, zmiňovaného již kronikářem Kosmou a zaniknout mělo během Lucké války. Podle této pověsti založil lucký kníže Vlastislav (tehdejší Lucko odpovídá dnešnímu Žatecku) mezi vrchy Medvězí (Lipská hora) a Připek (Košťálov?) nové hradiště a nazval jej svým jménem. Kromě Slovanů je na lokalitě doloženo osídlení archeologických kultur neolitu, eneolitu a doby bronzové.

"Již dříve vedl Vlastislav často proti Čechům boje, a maje v nich štěstí i přízeň bohů, vždy nabyl vrchu; vtrhnuv do jejich země, častokrát ji krutě poplenil vražděním, pálením a loupením a ztenčil dokonce počet náčelníků svými posádkami do té míry, že jsouce zavřeni v malém hrádku, jenž slove Levý Hradec, báli se vtrhnutí nepřátel do hrádku. On vystavěl hrad, jejž podle svého jména nazval Vlastislav, mezi dvěma vrchy, Medvězí a Připkem, na pomezí dvou krajů, bílinského a litoměřického, a vsadil do něho zlé lidi, aby činili úklady lidu obou těch krajů proto, že stáli na straně Čechů..."
- Kosmova kronika česká -

Ostrožna, na které je hradiště položeno, se svažuje směrem k jihozápadu. Západní svah je strmý, svahy na východě mírnější a na severu je rovina. Celý obvod trojdílného hradiště s rozlohou 3,2 hektarů byl proto chráněn opevněním. Na nejpřístupnější severní straně chránily hradiště tři obloukovité příčné hradby. Dochovaly se po nich valy, z nichž střední a vnitřní jsou natolik poškozené zemědělskou činností, že se projevují pouze jako nevýrazné terénní vlny. Vnější val je dosud dva metry vysoký. Hradba zde byla tvořená čelní kamennou zdí širokou 86 centimetrů, kterou na vnitřní straně zesilovaly dřevěné roštové komory vyplněné hlínou a kamením. Vnitřní stěna byla postavena z vodorovně uložených klád. Celková šířka hradby byla asi pět metrů. Chránil ji navíc osm metrů široký příkop. Další dvě hradby byly postaveny podobným způsobem. Jejich příkopy dosahovaly hloubky až 2,5 metru a do jejich dna byly zaraženy kůly.

Archeologický výzkum odkryl bránu vnitřního hradiště nad svahem nad údolím Modly. Tvořila ji úzká ulička vytvořená protažením hradby směrem dovnitř areálu. Nad vstupem do uličky stála dřevěná věž (viz obrázek).

Hrady a zámky Českého středohoří a Poohří: Milešov - Pátek - Skalka - Stekník - Vrbičany
  © 2019 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts